Thông tư sửa lỗi giao dịch chứng khoán phái sinh

Mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC. Mục đích chính là để sửa các lỗi giao dịch từng phát sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tư sửa lỗi này sẽ quy định rõ hơn về việc sửa lỗi sau giao dịch. Cụ thể như lỗi: Vi phạm quy định về ký quỹ, thiếu thông tin tài khoản của khách hàng, giao dịch đóng vị thế. Đồng thời còn bổ sung thêm những quy định chung sau khi sửa lỗi sau giao dịch của thành viên bù trừ. Ngoài ra còn những quy định trong quá trình giao dịch phát sinh các lỗi khác không thuộc các trường hợp trên.

Thông tư sửa lỗi giao dịch số 58/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021. Mục tiêu để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tư này quy định rõ về việc sửa lỗi sau giao dịch. Theo Điều 8, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa lỗi sau giao dịch đối với các trường hợp sau:

Quy định sửa lỗi giao dịch chứng khoán phái sinh

Các giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng do chưa cập nhật trên hệ thống thanh toán. Giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch. Do vi phạm quy định về ký quỹ; giới hạn vị thế; giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Việc sửa lỗi sau giao dịch được thực hiện như sau:

Quy định sửa lỗi giao dịch chứng khoán phái sinh
Quy định sửa lỗi giao dịch chứng khoán phái sinh

– Đối với lỗi giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng; do chưa cập nhật trên hệ thống thanh toán: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa lỗi về đúng tài khoản của khách hàng. Nhưng chỉ sau khi đã hoàn tất cập nhật thông tin trên hệ thống. Trường hợp đến thời điểm quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Nhưng thành viên bù trừ không thực hiện việc cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện sửa giao dịch thiếu thông tin tài khoản; về tài khoản tự doanh của thành viên bù trừ.

– Đối với lỗi giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch. Do vi phạm quy định về ký quỹ; giới hạn vị thế; giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa giao dịch lỗi về tài khoản tự doanh của thành viên bù trừ.

Quy định về thành viên bù trừ sau khi sửa lỗi sau giao dịch

Các bên tham gia giao dịch phải chịu trách nhiệm đối với lỗi do mình gây ra. Nhưng trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm đối với lỗi giao dịch của khách hàng. Cụ thể bao gồm cả giao dịch của thành viên không bù trừ; khách hàng của thành viên không bù trừ (đối với thành viên bù trừ chung).

Quy định về thành viên bù trừ sau khi sửa lỗi sau giao dịch
Quy định về thành viên bù trừ sau khi sửa lỗi sau giao dịch

Khi phải hoàn trả chứng khoán vay từ bên cho vay; thành viên bù trừ được phép duy trì tài khoản tự doanh. Việc này được duy trì cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ đối với bên cho vay chứng khoán.

Trường hợp sửa lỗi dẫn tới vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định; thành viên bù trừ có trách nhiệm bán một phần. Thậm chí là toàn bộ số chứng khoán nhận về từ giao dịch sửa lỗi vào phiên giao dịch gần nhất. Vì để giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống mức quy định.

Thành viên bù trừ sau khi sửa lỗi sau giao dịch bị mất khả năng thanh toán được sử dụng các nguồn hỗ trợ. Thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2021/TT-BTC. Hồ sơ, trình tự; thủ tục sửa lỗi sau giao dịch thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đối với các lỗi giao dịch không thuộc các trường hợp trên. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được xem xét. Sau đó báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *